Extra sStyrelsemöte 4 mars 2013

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 4 mars 2013 på Spice corner.
Närvarande: Hasse Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Hans Hamlin.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5.  En förfrågan till styrelsen
Lars Nygren, hedersmedlem och tillika författare till Boken om Fredhällsbadet, har inkommit med den förfrågan om att få använda badet för mottagning/fest på sin 70-årsdag, sista måndagen i maj. FBK har en princip att inte hyra ut/låna ut badet för privata evenemang.
Efter lång diskussion beslutade styrelsen att svara Lars Nygren:
”Styrelsen har enhälligt, med stöd av det avtal vi idag har med staden och efter noga övervägande, att vi inte kan besluta om fest eller inte. Vi ber dig därför kontakta staden i ärendet. Erik Johansson kan hjälpa dig med kontaktperson.
Vi kan däremot på kommande vårstädning erbjuda dig ha en avslutning där FBK, å våra vägnar, gratulerar dig med lite vin och snittar”.

6.  Övriga frågor
En medlem som tycker att det blivit glest i bastun ifrågasätter FBK:s regler för att bli medlem. Hen tycker efter att tagit del av hemsidans information att det verkar onödigt svårt. Styrelsen bordlägger frågan till nästa möte.
En förfrågan om att bedriva sommarens badkafé har inkommit. Frågan är inte aktuell då förra årets arrendator Erik Johansson har erbjudit sig att driva kafé under säsong 2013/2014. Kontrakt upprättas när ny styrelse har nästa möte.
 
Vid protokollet                                                           
Helena Karlson

Justeras                                                      
Hans Hamlin