Styrelsemöte 6 december 2013

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 6 december 2013 på Nynäshamns havsbad. 
Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.
Adjungerad: Sophie Hedenskog.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare 
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Sophie Hedenskog.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5.  Från föregående protokoll
Nya lås/medlemshantering
Erik J ska skicka in en offert till staden på en ny typ av lås. Han ska också bjuda in till en workshop där man ska skissa på en lösning för en digital medlemshantering. Stefan Pohl ska inbjudas till denna workshop som anordnas nästa verksamhetsår, där för övrigt Sophie H, Kristina H, och Peter A deltar.
Stegen på den nya bryggan ska bytas ut. Allan håller i ärendet.
Kristina ska sammanställa en städlista över moment som alltid ska utföras på fixarmåndagarna.
Styrelsen tycker att fixarmåndagarna är något att satsa på då fler medlemmar kan ges möjlighet att hjälpa till i föreningen.

6. Ekonomi (se bilaga)
FBK har ca 752 medlemmar. Det är färre betalande än vad som prognostiserats. Året slutar med ett litet underskott mot prognosen vilket till största del kan förklaras av att bryggbygget blev dyrare än väntat. Å andra sidan kunde underskottet blivit ännu större om inte nyckelförsäljningen gått så bra och att höstfestens kostnader hölls nere. Elen är FBK:s största utgift. Vi ska teckna ett nytt avtal med Fortum om grön el. Vi ska dessutom undersöka om vi kan montera solceller på bastubyggnaden för att få ner elkostnaderna.
Sophie hjälper Elisabeth att till nästa möte upprätta en prognos för 2014.

7. Övriga frågor
Sophie H har utformat en ny blankett som ska användas när medlemmar har gjort utlägg. Blanketten, som ska finnas på hemsidan att ladda ner, ska underlätta redovisningen till kassören.

8.  Mötet avslutades 

Vid protokollet
Helena Karlson  

Justeras           
Sophie Hedenskog