Styrelsemöte 10 februari 2014

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 10 februari 2014  på Eriks kafé i Fredhäll. 
Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Kristina Hellqvist, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.
Adjungerad: Sophie Hedenskog.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare 
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Allan Stenman.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5.  Kvarstående från föregående protokoll
Allan: Badstegen som förstördes vintern 2011 ska ersättas. Det var en pråm tillhörande Citybanebygget som orsakade skadan. Eftersom FBK anmälde skadan till Citybanans entreprenörer sattes en provisorisk stege upp i avvaktan på besked. FBK, liksom många andra som drabbats av Citybanans bygge, fick avslag på våra anspråk. Allan tar kontakt med den medlem som är villig att bidra med 10 000 kronor till en ny stege. Han ser till att skaffa fram en ritning som medlemmen vill se innan han godkänner bidraget.
Kristina: En lista över städmoment som alltid ska utföras på fixarmåndagarna.
Erik: Skickar in en offert till staden om en ny typ av lås.
Sophie: Blankett för utlägg. Ska finnas att laddas ned från hemsidan.

6. Ekonomi
Se bilaga. Resultatet för året är  preliminärt – 42 422 kronor vilket till största del förklaras av att bryggan byggdes större än offert. Elisabeth behöver ett protokoll där det framgår att det är ordförande och kassör som är firmatecknare  för FBK.

7. Underhåll
Skohyllorna måste tvättas och lackas. Det blir en uppgift för fixarmåndagarna. Allan ser till att utrustning finns till hands den aktuella måndagen. Aggregatskyddet måste repareras. Är även detta en uppgift för fixarmåndagarna? En vägg på bastuhuset återstår att målas. Vi ska köpa in en ny dammssugare. Nästa fixarmåndag blir den 24 februari som Kristina håller i. Fixarmåndagarna kommer fortsättningsvis hållas en måndag varannan månad. Styrelsen budgeterar att kostnaderna för underhåll under 2014 blir ca 50 000 kronor.

8. Sociala gruppen
Enligt tidigare beslut i styrelsen återgår FBK att fira av sommaren sista lördagen i augusti, det vill säga i år den 30:e augusti med start klockan 18. Hasse håller i evenemanget.

9. Medlemsregister
Kristina skickar ut en uppdaterad medlemsmatrikel som går två år tillbaka. Där ska tydligt framgå vem som betalat medlemsavgift för 2012 och 2013. Kristina upphör med sin uppgift med medlemsmatrikeln i och med  årsstämman. Efterträdare saknas. Sophie har undersökt möjlighet att pricka av samt göra utskick till medlemmar i vårt bokföringsprogram Speedledger.
För att vara röstberättigad på årsstämman måste deltagande vara medlem.

10. Årsstämman
Kristina  gör ett förslag på kallelse till årsstämman,som hålls i Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigfridsberg, granne med Fredhällsbadet. Vi börjar med kaffe klockan 18.30 och börjar mötet en halvtimme senare, 19.00.
Två motioner har inkommit till styrelsen. Dessa kommer att bifogas kallelsen/inbjudan till årsstämman. Den ena avser en ombyggnad av bastukammaren då trängseln på herrarnas baddagar blivit stor. Styrelsen diskuterar frågan och ifrågasätter om alla dessa badande herrar varit medlemmar eller är medföljande gäster. Medlemskontroll bör göras regelbundet.  Enligt reglerna får medlem medföra en gäst vid enstaka tillfälle. Upprepas detta vid flera tillfällen ska gästen söka eget medlemskap i FBK. Medlemmar har alltid företräde till plats i bastun framför gäster.
Den andra avser att inrätta en utmärkelse i föreningen som ”Årets badare” enligt förebild från en annan badklubb,  förslagsvis en man och en kvinna. Kriterierna för denna utmärkelse är enligt förslagsställaren: ” Det ska vara en eller flera badare som gjort något extra för att sprida trivsel och glädje i gemenskapen på Fredhälls Badklubb. Anmälan på kandidater med motivation görs till styrelsen under året som behandlar och presenterar/gratulerar vem och varför på nästa årsmöte.”

11. Valberedningen
Sophie H och Jan M söker kandidater till funktioner i styrelsen. De tar gärna emot tips om personer som är beredda att arbeta aktivt i föreningen. Mejla till info@fredhallsbadklubb.se

12.  Mötet avslutades 

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Allan Stenman