Styrelsemöte 10 oktober 2014

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 10 oktober 2014 på Eriks kafé i Fredhäll.
Närvarande: Hasse Hamlin, Erik Johansson, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson.
 
1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Erik Johansson.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tre övriga frågor: gemensam molntjänst för dokument, ordningsregler som inte efterföljs och sammankallande för trädgårdsgruppen.

5. Föregående protokoll
Allan har fått ett förskott på 2 000 kronor som ännu inte redovisats.
Derek ska redovisa nyckelförsäljningen.
Sophie har inte hunnit med att leta något förmånligare konto för föreningens två bankkonton i SEB.
Skylten på badets utsida som förklarar badets öppetider för allmänheten liksom den trasiga badstegen har inte åtgärdats – badstegen anmäld till stadsdelen. Skylten anmäld till Fastighetskontoret , Erik (fastighetsansvarig) tar kontakt med fastighetsskontoret för återkoppling.
Eftersläpningen med medlemsregistrering och ansvar för fastighetsunderhåll föranledde en diskussion om ansvarsfördelningen av arbetsuppgifter i styrelsen.
Helena har sett till att duschen vid damernas soldäck lagats. Hon har även tagit ner getingboet i förrådet.
 
6. Ekonomi
Sophie påpekar att det är viktigt att de som haft utlägg skickar in originalkvitton direkt till henne: Sophie Hedenskog Gyllenborgsgatan 11, 2 tr 112 43 Stockholm.
Vidare diskuterades rutiner för medlemshantering eftersom FBK har gått över till Speedledger och nu på ett effektivare sätt kan driva in medlemsavgifter. Hälften av medlemsavgifterna är avprickade. Av fakturerade medlemsavgifter på ca 218 000 kr har endast 189 000 kronor kommit in. Vilket är i nivå med prognos 2014.
Sophie, Elisabeth, Erik, Hasse och Peter träffas på höststäddagen för att de se över nya rutiner för medlemshantering/registrering. Målet är att till den 22 november ha överfört och prickat av alla medlemmar i det nya systemet.
Sophie kallar till revision den 2 februari 2015 för redovisning på styrelsemöte 9/2-2015.
Fastighet
Det saknas en detalj till låset på gaveldörren vilket gör den obrukbar som entrédörr. Under tiden ska huvudentren användas för ingång. Gaveldörren kommer även denna vinter stängas för in- och utgång då dörren slår sig och ej går att låsa. Huvudentrén ska användas då gaveldörren är avstängd.
Fastighetskontoret har besökt badet för översyn och vilka åtgärder de ska svara för (obs inte den gemensamma återkommande besiktningen som sker vår och höst). De är överens med FBK att gaveldörren behöver en ny låslösning, men att det först kan bli aktuellt under nästa verksamhetsår (2015).
Parkförvaltningen är överens med FBK att sophämtning och bajamajorna vid badet skötts undermåligt under sommaren 2014. Anledningen till det är att stadsdelen fokuserat på nedskräpningen vid Kristineberg och Hornsbergs strand, där det varit ännu värre.
Hur ser våra elräkningar ut? Vilken förbrukning betalar vi för? (bastun/omklädningsrum, badkaféet, områdesbelysning på badet och trappan upp till Snoilskyvägen?). Allan/Erik kollar upp med Thörnbloms el.
Eftersom säkringarna ofta utlösts den senaste tiden ska Trinettköket kopplas bort. En extraplatta som finns i badkaféet flyttas ner till omklädningsrummet.
Sociala
Det blev ingen gemensam höstfest som planerats den 30 augusti, på grund av att för få anmält sig. FBK:s styrelse beslutade därför att genomföra festen som ett knytkalas, vilket telefonledes meddelades de anmälda gästerna samt på hemsidan. Festen hölls i badkafeét med ca 40 deltagare. Tack Minna och Johan för er insats! Utan den hade inte kalaset blivit så lyckat som det blev. Vilken tur vi hade med vädret!
Styrelsen diskuterade konceptet för kommande höstfester. Det får kanske bli en fråga att ta upp vid nästa årsstämma.
Städdagen 25 oktober: Hasse ser till att vi som städar får oss något till livs efteråt. Allan ska närvara på städdagen, skriva lista över vad som ska göras samt se till att köpa in nödvändiga attiraljer för städning. Samling klockan 10 på badet
Hasse föreslår att julfesten sker på samma ställe som förra året på Hantverkargatan. Sammankallande för respektive funktionsgrupp avgör vilka som ska inbjudas. Hedersmedlemmar, nyckelansvarig, valberedning och Peter Andersson.
 Information
Helena uppdaterar hemsidan. Hon ska sätta upp inplastade lappar om att uppmana medlemmar att besöka vår hemsida. Helena ska skapa ett konto för gemensamma dokument för styrelsen.
Erik skriver en manual för hur man använder gemensamma dokument i molntjänst.
Sommarkafét
Det har varit en bra sommar summerar Erik. Det har varit mycket kafegäster och många turister har hitta hit. Däremot har den dagliga stängningen av badet vid klockan 19 fungerat sämre då icke medlemmar ställt upp dörren och badet förblivit öppet till nästkommande dag. Det har renderat mycket skräp på badet som Erik och gjort sitt bästa för att hålla efter. Dessbättre har det inte varit något inbrott den här sommaren och staden har inte fått in något klagomål från allmänheten.
Sophie fakturerar Erik för hyra 2014 och Erik skriver kravspecifikation för vad som krävs av kaféidkare kommande säsong. Helena kontaktar de två damerna som hört av sig och vill driva kafét.

Övrigt
Maj Håård är tillfrågad och blir sammankallande i trädgårdsgruppen.
Ett önskemål från en medlem om en gemensam glöggkväll besvaras med att FBK som tidigare ställer ner glögg i omklädningsrummet till herrarna lördagen den 13:e och till damerna söndagen den 14:e december.
Frågan om behovet av en låsbar brevlåda i omklädningsrummet bordlades.
 
Vid protokollet                                   
Helena Karlson

Justeras                                        
Erik Johansson