Styrelsemöte 11 augusti 2014

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 11 augusti 2014 på Fredhälldbadets badkafé.
Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

 2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Sophie Hedenskog.

 4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes sedan beslut om att bordlägga frågor rörande fastigheten och dess skötsel eftersom Erik och Allan var frånvarande. Frågorna bordläggs till nästa styrelsemöte den 13 oktober.

5. Ekonomi
Sophie rapporterar att det tagit mycket tid i anspråk att jobba ikapp allt ekonomiarbete som stått still under perioden januari till april, före det att hon tillträdde som kassör. Sophie bokför klart de sista utbetalningarna för denna period. Däremot måste tidigare kassör, Elisabeth, se till att ha verifikationsunderlag för samtliga de poster hon utbetalat, samt även matcha/märka upp dessa underlag med aktuella verifikationsnummer från bokföringen. Sophie meddelar när detta kan börja göras.
Det saknas även flertalet underlag för 2013.
Sophie och Hasse går igenom upplägg och rutiner och för ekonomisk redovisning av Höstfest.
Derek Netts ska redovisa nyckelförsäljningen.
Sophie ska undersöka om föreningens två bankkonton i SEB kan flyttas till någon förmånligare bank/konto.

6. Medlemmar
Elisabeth håller på att föra över medlemsregistret från postgirot med betalningsinfo för bokföring till Speedledger. Elisabeth prickar av betalningar i Speedledger och skickar fakturapåminnelse härifrån. Elisabeth kontaktar Peter L Andersson så att han mejlar henne listan över nya medlemmar. Sophie fixar filöverföringen från exel till Speedledger.
Till nästa möte ska Erik och Elisabeth säkerställt att medlemsregistret kan användas för medlemsutskick som till exempel kallelse till årsmöte 2015.

7. Övrigt
Kommun en har varit på plats och lagat ett läckage under damdäcket.  Läckaget i själva duschen är inte åtgärdad. Helena gör en felanmälan till fastighetskontoret.
I utrymmet ovan kaféet har getingar byggt bo, varpå äldre medlemmar inte vågat sig upp för att hämta sina stolar. Erik har gjort en felanmälan och staden ska skicka en getingsanerare.
Dörrarna till badet har felanmälts och fixats hjälpligt. De går fortfarande att forcera efter 19, vilket många också gör. Andra personer som varit inne på badet efter stängning, har lämnat dörren öppen och fritt för vem som helst att komma in. Det här har lett till nedskräpning när de inte plockat med sig matrester och flaskor. Nedskräpningen har ett par gånger varit mycket omfattande.
En enkel dörrstängningsfjäder och fler soptunnor skulle kanske lösa delar av detta problem. Skylten utanför badet där det framgår att allmänheten endast har tillgång till badet juni, juli och augusti mellan kl 9.00 och 19.00 har plockats bort och måste ersättas.  Per-Erik kontaktar fastighetskontoret för återkoppling. Även en trasig badstege är felanmäld men har inte åtgärdats.
Helena uppdaterar hemsidan med information om Höstfesten och höststädningen.
Båda frågorna från förra mötet som bordlades: behovet av en låsbar brevlåda i omklädningsrummet och att utse en sammankallande för trädgårdsgruppen fick bordläggas på grund av tidsbrist.

Vid protokollet                                                              
Helena Karlson

Justeras                                                              
Sophie Hedenskog