Styrelsemöte 3 april 2014

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 3 april 2014 på restaurangen Stranden, Hornbergs strand.
Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Sophie Hedenskog.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga frågor angående en låsbar brevlåda i omklädningsrummet och en sammankallande till skötselgruppen för trädgården.

5.  Konstitution av ny styrelse
Sophie som valdes in i styrelsen vid årsstämman blir ny kassör. Elisabeth tar över medlemsmatrikeln efter Kristina Hellqvist, som avgick vid årsstämman. Medlemsmatrikeln i Excel är nu inläst i Speedledger och alla medlemmar har ett unikt medlemsnummer. Medlemsansvarig prickar av betalningar i Speedledger och skickar fakturapåminnelse härifrån. Erik och Elisabeth kollar upp om Speedledger kan användas både till utskick och som medlemsregister, eller om vi måste ha medlemsregistret i Excel som tidigare. Endast Speedleger bör användas, enligt Sophie. Per-Erik Lundgren, ordförande och Sophie Hedenskog, kassör är båda firmatecknare för FBK. Per-Erik kontaktar Bolagsverket. Elisabeth kontaktar alla leverantörer och meddelar postadress till ny kassör.

6. Ekonomi för 2014
Sophie redogjorde för den prognos hon tagit fram med hjälp av Per-Erik för godkännande på styrelsemötet 2014-02-10. Nya justeringar görs med resultat: FBK under 2014 har 760 betalande medlemmar , att nyckelförsäljningen fortsätter som tidigare och att höstfesten inbringar 15 000 kronor. Totalt för intäkter beräknas bli 228 850 kronor.
På utgiftssidan märks kostnaden för, el (61 200 kr), lokalhyra (30 600kr), reparation och underhåll inklusive fixarmåndagar (40 000 kr), höstfest (21 000 kr) och nycklar ( 15 000 kr). De totala utgifterna beräknas till ca 223 711kronor. Ett litet plus med andra ord. Sophie skickar ut ny reviderad prognos.
Kontantkassa läggs ned – istället görs förskottsutbetalningar via konto av kassör.
SEB konto görs om till Forex? Håkan Asplund har fullmakt, så att vi kan komma åt kontona.

7. Rapport från Fastighetsansvarig
Erik tar in en offert från Kungsholms lås på ett alternativ till elektronisk låslösning. Erik lämnar in offertförslaget till fastighetskontoret. Den årliga okulära besiktningen  av badet tillsammans med stadsdelen görs den görs före den 27 april, som är datum för vårstädningen.
Motionen om ombyggd bastu bordlades till nästa möte. Erik stämmer av med Stockholms stad om vi får bygglov.

8. Rapport från skötselansvarig
Bastuaggregatet måste ses över. Nya stenar måste köpas och skyddet lagas. Bryggan ska bytas så att det är lättare att ta sig upp från vattnet. Allan tar kontakt med en bryggleverantör och stämmer av med den medlem som kunde tänka sig att bidra med upp till 10 000 kronor (vid årsstämman 2013) om den nya brygga uppfyllde hans krav. Två ytterväggar återstår att målas om.
Allan ser till att attiraljer och utrustning finns till städdagen. Hasse ser till att det finns korv, bröd och öl samt fika till städdagen. Erik köper dessutom in en ny dammsugare till städdagen.

9. Årsplan för 2014
Styrelsemöten: 11/8, 13/10, 8/12 (julfest), 9/2 2015.
Revision: 2/2
Årsstämma: 16/3
Höstfest: 30/8 (sista lördagen i augusti enligt tidigare beslut)
Städning: vår 27/4, höst 25/10

10. Övriga frågor
Båda frågorna bordlades till nästa styrelsemöte.

Vid protokollet                                                             
Helena Karlson

 Justeras                                                             
Sophie Hedenskog