Styrelsemöte 12 oktober 2015

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 12 oktober 2015 på JG Ventilation, Tyresö.
Närvarande: Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, Allan Stenman och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes Hasse Hamlin.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

5. Föregående protokoll
Fokusområdet för styrelsens arbete under 2015 är att färdigställa medlemsregistret i Speedledger. Ett annat mål är samla in alla medlemmars e-postadresser för att kunna göra digitala utskick.
Sophie fortsätter att matcha gamla inbetalningar mot medlemsregistret och skickar ut påminnelser.
Peter Andersson, som ska ta över hela matchingen, svarar för de nya medlemmarna.
Alla nya adresser som styrelsen hittade när utskicken kom i retur ska skickas till Peter så att han kan uppdatera i Speedledger.
Helena skickar in årsstämmodeltagarnas e-postadresser.
Föreningen har numera ytterligare en funktionsbrevlåda som Peter ansvarar för: medlemsansvarig@fredhallsbadklubb.se för att hantera nya medlemmar och ta emot adressändringar.
 
6. Rapport från styrelsens inre arbete
Ekonomi/Sophie
Vi har till dags dato fått in knappt 200 000 kronor i medlemsavgifter vilket i stort följer föreningens ekonomiska prognos. 767 medlemmar har hittills betalat sin avgift, men alla betalningar har ännu inte gått att placera. Förfrågning har skickats till Plusgirot på saknade referenser. Dessutom återstår det ännu för både gamla och senaste nytillkomna medlemmar att betala. Det är viktigt att alla nya adresser, som styrelsen tidigare sökt fram för returnernade försändelser, snarast skickas till Peter för uppdatering av medlemsregister. Innan dess kan Sophie ej påbörja påminnelefakturering av icke betalade medlemsavgifter. No-show avgift kommer också faktureras de gäster som anmälde sig, men aldrig dök upp på FBK höstfest.
Medlem som flyttar och vill kvarstå som medlem måste alltid skicka in sin nya adress och e-postadress till medlemsansvarig@fredhallsbadklubb.se.
E-postadress är numera obligatorisk uppgift i registret.
Ur FBK:s stadgar §3..//.. Som medlem betraktas den som betalat aktuell årsavgift. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Erik har betalat in 3 000 kronor för kaféverksamheten sommaren 2015.
Föreningens ekonomi för 2015 följer prognos och medel har avsatts för underhållsplanen 2014 -2019 (se bilaga).
Fastighet och drift/Allan
Erik slutar i styrelsen och Hasse tar över hans uppgifter, vilket preciseras vid nästa styrelsemöte.  Allan stöttar som vanligt med löpande underhåll. Staden har under tidig höst bytt ut gaveldörren mot en skjutdörr. Norra delen av planket, det som vätter mot båtklubben, utbyttes samtidigt ut.
Armaturen i omklädningsrummet har lossnat och trillat ner på medlemmar. Styrelsen föreslår att den byts ut under städdagen.
Bastupanelen har ”fransat” vid översta laven. Det finns risk för stickor men finns det risk för brand? Fastighets/driftgruppen får i uppdrag att be en kunnig person göra en bedömning, samt begära in en offert på ny panel. Styrelsen bedömer att ett byte av panelen tidigast kan ske sommaren 2016. I samband med detta ska fönstret i bastun ses över.
Allan håller koll på Fortums planer för luftelledningen ner till badet. Kan den överhuvudtaget grävas ner? Om/när detta sker kommer bastun att vara stängd. Helena informerar på hemsidan.
En målarfirma (ny medlem) lämnar in offert för att måla de två återstående ytterväggarna. Allan har koll.
För övrigt planerat underhåll som FBK svarar för, se bifogad underhållsplan.
Sociala/Minna
Vi tackar för den mycket lyckade, välorganiserade och välsmakande höstfesten. Även ett stort tack till alla som hjälpte till/bidrog till att göra festen så trevlig.
Sju personer som anmält sig dök inte upp men kommer att få betala ”no-show”-avgift. Sophie ser till att skicka ut faktura.
Minna och Allan organiserar och gör inköp till höststädningen på söndag den 18 oktober.
FBK bjuder in funktionärer och hedersmedlemmar till julfest den 17 december. Hasse och Minna letar alternativ till Hantverkargatan som stängt. Lokal anges senare.
Information
Helena uppdaterar informationen på hemsidan och rapporterar till styrelsen om inkommen post som inte är av standardkaraktär, typ enklare medlemsärenden.
Sommarkaféet 
Erik tar fram en kravspecifikation för vad som gäller för den som ska driva kafét på badet sommartid och mejlar Per-Erik. Minna har en intressent som hon ska informera övriga styrelsemedlemmar om.
Om föreningen inte får någon intressent/väljer att inte ha ett badkafé, är ett alternativ att anlita ett vaktbolag för att öppna och stänga badet sommartid.

7. Övrigt 
Pererik och Erik har tidigare i dialog med stadens representant påtalat vår oro om att inte bli uppsagda i förtid. Det bekräftades då att det inte finns några planer för Fredhäll förutom att behålla som det är. Intentionerna har varit lika som våra, bevara!
Dock finns inga garantier för att en ny majoritet i stadshuset kan hitta på grejer. Pererik kollar med fastighetskontoret om vi kan få möte med staden. Helena ligger på förvaltare för diverse klargöranden av arrendeavtalet och städning sommartid.
Filmen om badet i Fredhäll som Lotta Rosén lånat ut till föreningen och Pererik lämnat in för att föra över till USB ska visas på årstämman. Medlemmar som vill ha kopia för eget bruk (obs upphovsrättslig lagstiftning) kan höra av sig till styrelsen för kopiering.
Styrelsearvodet förläggs till Nynäshamns havsbad. Hasse

9. Mötet avslutades.

Vid protokollet                                                                     
Helena Karlson

Justeras                                                                    
Hasse Hamlin