Styrelsemöte 6 april 2016

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 6 april 2016 hos Hasse Hamlin, Fredhällsgatan 5. Närvarande:Peter L Andersson, Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Erik Lundkvist, Minna Rinkinen och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Mötets öppnandes av nyvalde ordföranden Hans Hamlin.

2. Val av sekreterare
Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson

3. Val av justerare
Erik Lundkvist valdes att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg för några övriga frågor.

5. Konstituerande
Förutom de av stämman redan valda ordföranden Hasse Hamlin, sekreteraren Helena Karlson och kassören Sophie Hedenskog beslutades att:
Peter Andersson: är medlemsansvarig. Tar hand om nya medlemmar och fakturering av dessa. Peter ansvarar även för matchning av inkommande medlemsbetalningar. Delar ansvar med Sophie om årsfakturering av samtliga medlemmar.
Allan Stenman: är ansvarig för skötsel och underhåll av badet. Inköp av material till vår och höststädningen. Allan har även ett övergripande ansvar för nyckelhanteringen. Hasse hjälper till med planering av byggnationer.
Minna Rinkinen: är ansvarig för sociala aktiviteter det vill säga ansvarar för inköp av mat till möten, höst- och vårstädningen och fester. Ansvarar även för fixarmåndagarna tillsammans med Anna Rising.
Erik Lundkvist: ansvarar för digital/analog arkivering. Delar med Helena ansvar för funktionsbrevlådan och hemsidan.

6. Val av firmatecknare
Ordföranden och kassören valdes att vara firmatecknare.

7. Årsplanen 2016
Planen fastställdes. Se bilaga.

8. Övriga frågor
Alla ledamöter ska tills nästa styrelsemöte i augusti kortfattat beskriva sitt uppdrag i FBK:s styrelse (i text).
Hasse bokar ett möte med fastighetskontoret och stadsdelsförvaltningen för vårens okulära besiktning av badet. Sophie och Allan deltar också. Erik får i uppdrag att skriva en kortare berättelse om FBK.
Vårstädningen 24/4: Erika M och Eva Rolf backar upp för Minna som är bortrest på vårstädningen. Allan sätter upp lappar i omklädningsrummet. Allan ansvarar för arbetsledning.
Samtliga styrelseledamöter röstade för att Kerstin Andersson ska få hyra/driva sommarkafeét. Hasse är ansvarig. Erik skriver ett avtal med Kerstin. En depositionsavgift kommer ingå i hyran. Helena tackar Hanna Wallin för visat intresse.
Mötet diskuterade utrymmet ovanför kaféet. Medlemmar som förvarar solstolar etc uppmanas att märka upp dem med namn. Allan fixar enhetliga etiketter för att underlätta en utrensning/städning senare i höst.
Erik L mejlar Erik J och frågar om status för inventarierna som står kvar i kafeét.
Styrelsen diskuterade ledamöternas närvaro vid möten/aktiviteter, men kunde inte enas om annat än att målet måste vara 100 procent.
Sophie upprättar en inventarielista över inköpta produkter (datorer, skrivare) som förfogas av styrelsemedlemmar/FBK.
Styrelsens arbete (mellan mötena) ska kommuniceras via mejl adresserade till samtliga styrelseledamöter så att alla är uppdaterade på vad som är på gång i föreningen.
Allan får i uppdrag att byta ut tiduret i bastun. Han tar in offerter från några firmor. Koden ska inte lämnas ut till någon utan endast vara känd för Hasse, Allan och Minna.
Vision 2016: Hasses förslag är att styrelsens arbete präglas av god stämning och ordning och reda. Sophie och Peter gör upp en plan för de ca 300 medlemmarna som ännu inte betalat avgiften. Efter påminnelsefakturering och utebliven betalning har de mandat att stryka dessa ur matrikeln.
Slutligen presenterade Erik förslag på utvecklingsområden i föreningen. Punkterna behandlas initialt på nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte äger rum 22 augusti. På detta möte kommer vi också följa upp föregående protokoll 2016. 

Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Erik Lundkvist