Årsstämma 12 mars 2018

Protokoll FBK:s årsmöte den 12 mars 2018
Plats: Rålambsvägen 12 Tid: 18.30-21.30
1. Helena Karlson väljs till stämmans ordförande.
2. Helene Limén väljs till sekreterare. Erik Lundkvist väljs under mötet att vara sekreterare från och med punkt 17 k.
3. Röstlängden justeras. 61 närvarande medlemmar och 24 fullmakter. 
4. Till justerare väljs: Maria Jorborg och Björn Clemenson.
5. Stämman har blivit utlyst enligt stadgeenlig ordning.
6. Dagordningen godkänns.
7. Styrelsen presenterar årsredovisningen. Kostnader för renovering av bastu och däcket har resulterat i att föreningen ligger på minus i resultaträkningen. För detaljer - se årsredovisningen. Bilaga 1. De interna revisorerna läser upp sitt utlåtande:
Vid granskning av Fredhälls badklubbs räkenskaper för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Det kvarstående värdet på föreningen konton har kontrollerats. Mot förvaltning och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.”
Joachim Söderberg, Madjid Behdjou, förtroendevalda revisorer
8. Årsredovisningen fastställs.
9. Årsredovisningen godkänns.
10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av stämman.
11. Valberedningen presenterar sitt förslag till nya styrelseledamöter och ny ordförande. De föreslagna personerna presenterar sig. Förslaget godkänns av stämman och den nya styrelsen har följande sammansättning:
Lovise Haj Brade, ordförande, nyval, väljs 2018-2020
Erik Lundkvist, sekreterare (pågående, vald 2017 till och med 2019). 
Per Sandwall, kassör (pågående, vald 2017 till och med 2019)
Peter Andersson, ledamot omval
Eva Grunding, ledamot, nyval
Gela Forsell-Öhman, ledamot, nyval
Tanja Cantell, ledamot, nyval
12. Joachim Söderberg och Madjid Behdjou får förnyat förtroende och väljs till revisorer.
13. Vad gäller val av övriga funktionärer till skötselkommitté och festkommitté går en lista runt så att intresserade kan skriva upp sig. Val av funktionärer till skötselkommittén: Derek Netts, Tobias Adelgren, Petri Anttila, Espen Börde, Maria Flaschner, Maj Hård, Eva Rolf, Anneli Ekendahl Ginlöff, Lena Hallberg. Val av funktionärer till sociala aktiviteter: Minna Rinkinen, Leif Arnmar, Erika Merchel, Eva Rolf, Sara Wahlgren, Lottie Olsen, Björn Clemenson, Mikaela Hansen.
14. Sittande valberedning bestående av Ola Björklin, Erika Merchel och Cecilia Orre får fortsatt förtroende av stämman.
15. Årets avgift är 250 Skr. Stämman fattar beslut om att höja avgiften för nästa år till 300 kronor. Vad gäller föreningens rätt att ta ut påminnelseavgift så verkar det inte finnas lagligt stöd för det. Detta bör följas upp av styrelsen.
16. Styrelsearvoden har inte tidigare varit fastställda för var och en som deltar i styrelsearbetet. En summa om 20 000 har utnyttjats för en resa för styrelsen. Valberedningen föreslår att arvodet ska vara 950 Skr per person. Stämman avslår valberedningens förslag och beslutar att styrelsens årliga arvode ska uppgå till 21000 Skr att gemensamt disponera.
17. Tolv motioner har inkommit. För fullständig text med styrelsens yttrande, se bilaga 2 
Motion 1 – nya stadgar behandlas sist.
a) Motion av Håkan Asplund och Ola Björklin om hedersmedlemmar. Inga nya hedersmedlemmar ska föreslås. Bifall
b) Motion av Lena von Wachenfeldt, Marianne Allen m.fl. om representation i styrelsen. Motionärerna yrkar på att stämman beslutar om jämn könsfördelning i styrelsen. Motionärerna föreslår att ordföranden kan vara en man eller kvinna och att övriga ledamöter i styrelsen består av tre män och tre kvinnor. Bifall
c) Motion av Minna Rinkinen om rotation av styrelsemedlemmar. Avslås. 
d) Motion av Sophie Hedenskog om extern revision. Avslås.
e) Motion av Nina Broberg. Motionären yrkar på att FBK´s styrelse bör/skall följa beslut fattade av medlemmar på årsstämmor som ett medlemstak på 950 medlemmar som 2005 års årsstämma fastslagit. Bifall.
f) Motion av Hans Hamlin om slopat medlemstak. Avslås.
g) Två motioner om mixbastu av 1. Fredrik Signell och 2. Espen och Marlene Borde. Motionärerna yrkar på mixbastu i någon form. Efter diskussion på årsmötet mynnar förslaget ut i mixbastu varannan måndag. Bifall.
h) Motion av Peter Bredmar och Daniel Norström om utökad bastutid. Ett försök med utökade bastutider pågår redan. Bifall.
i) Motion av Fredrik Signell om värmematta. Motionären yrkar på att föreningen investerar i en värmematta för att undvika att folk halkar och slår sig. Stämman ger den nya styrelsen i uppdrag att ta sig an frågan. Bifall.
j) Motion av Peter Bredmar och Daniel Norström. Motionärerna yrkar på att belysningen i förrummet till bastun byts ut mot en dimmer. Bifall.
k) Motion av Helena Karlson om glasdörr. Stämman ger den nya styrelsen i uppdrag att undersöka detta. Bifall.
l) Förslag nya stadgar (bilaga 3): På uppdrag av årsmötet 2017 har styrelsen arbetat fram ett förslag till nya stadgar. De nya stadgarna har gåtts igenom av juridiskt kunniga medlemmar och har funnits tillgängliga på badet och på hemsidan sedan januari 2018. Erik Lundkvist (sekreterare) och Sara Wahlgren presenterar förslaget. Efter diskussion om möjligheten att göra yrkanden och om texten är tillräckligt genomarbetad ställer ordföranden slutligen frågan om motionen om nya stadgar kan antas i sin helhet. Beslut: Bifall
Årsmötet beslutar alltså att godkänna de nya stadgarna. Eftersom samma beslut fattats på styrelsemötet närmast före årsmötet (180305) innebär detta att de nya stadgarna ersätter de gamla stadgarna.
18. Övriga frågor
a) Information: ombyggnad av bastun: På årsmötet 2017 fick styrelsen i uppdrag att utreda behov och möjlighet till utbyggnad av bastun. Erik Lundkvist informerar om arbetet där en projektgrupp med två frivilliga deltagit. Enligt besöksstatistik föreligger sällan för många badgäster samtidigt.  Det finns också invändningar rörande kostnaden och att förrum och omklädningsrum påverkas negativt. Projektgruppen har därför rekommenderat att bastun inte ska byggas ut. Styrelsen har för avsikt att följa denna rekommendation och samtidigt arbeta för att bastutiderna utnyttjas mer effektivt.
b) Information: Lås och nycklar till badet och bastun. På årsmötet 2017 fick styrelsen i uppdrag att utreda möjlighet till förändrade nyckelrutiner. En svårighet är att badklubben inte äger låset till själva badet. Att införa ett elektroniskt kortsystem kan vara ett alternativ men det skulle vara ett omfattande projekt. Antingen skulle kodlåset kunna sättas utanför omklädningsrummet eller vid grinden till FBK:s området. Kostnaden skulle enligt beräkningar vara minst 7000 kronor och ändå skulle detta inte vara någon garanti för att gratisbadare ändå skulle komma in i bastun. Därför har nuvarande styrelse inte fattat beslut om några förändringar. Vad gäller nycklar finns för närvarande ett gammalt beslut om att någon återbetalning inte sker när man lämnar tillbaka nycklar vid avslutat medlemskap. Ny styrelse kommer följa upp ett förslag om att återbetalning av nycklar ska ske (200 kronor för bastunyckel, 100 kronor för badnyckel). 
c) Kostnad för höstfest: Mötet godkänner styrelsens förslag att 10000 kronor avsätts till en eventuell höstfest.
19. Mötet avslutas.
 
Vid protokollet
 
 
Helene Limén                                                                 Erik Lundkvist
 
 
Justeras
 
 
 
Maria Jorborg                                                                 Björn Clemenson
 
 
Bilagor
Bilaga 1: Ekonomisk redovisning
Bilaga 2 Alla motioner och styrelsens yttranden
Bilaga 3: Förslag till nya stadgar