Stadgar

STADGAR FÖR FREDHÄLLS BADKLUBB ideell förening
 
1 Ändamål
Föreningens namn är Fredhälls Badklubb. Det är en ideell förening. Föreningens ändamål är att befrämja bad- och bastubad vid Fredhällsbadet i Stockholm.

2 Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie och extra årsmöten. Mellan dessa möten är styrelsen ansvarig för driften av föreningen. 

3 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden i förening. Styrelsen kan i särskilda fall välja att utse en annan medlem som en av två firmatecknare.

4 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

5 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.

6 Ordningsregler
Styrelsen beslutar om ordningsregler för medlemmarna och verksamheten och ser över reglerna årligen. Senast antagna ordningsregler ska finnas anslagna 
eller på annat sätt tillgängliga i omklädningsrummet vid Fredhällsbadet. Medlemmar kan föreslå ändringar i ordningsreglerna genom att motionera till årsmötet. 
 
7 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Upplöses föreningen ska befintliga medel anslås till ändamål som årsmötet beslutar.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 Medlemskap
På varje årsmöte fastställs föreningens medlemsantal och i mån av plats erbjuds härefter medlemskap till personer i den ordning de står listade på vår kölista. 
Medlemskap kan erbjudas alla enskilda personer med intresse för föreningens ändamål. Juridisk person kan inte vara medlem i föreningen
 
8.1 Kölista
Den som är intresserad av att bli medlem kan, när den är öppen, skriva upp sig på föreningens kölista. Styrelsen beslutar när kölistan öppnas och stängs och meddelar detta på föreningens hemsida. Kölistan administreras av styrelsen.
 
9 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar. Som medlem betraktas den som betalat aktuell medlemsavgift. Vid ej betalad avgift anses medlemskapet förbrukat. 

10 Uteslutning
Medlem är skyldig att följa stadgarna och de av styrelsen fastställda ordningsreglerna, inte motverka föreningens verksamhet samt betala medlemsavgift. Medlem som bryter mot någon av dessa skyldigheter, eller på annat sätt missköter sig, kan uteslutas. Beslut om uteslutning kan förutom av årsmötet också fattas av styrelsen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls varje år i mars månad. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Kallelse till årsmötet ska anslås i bastuhuset på anslagstavlan och på föreningens hemsida senast två veckor före ordinarie årsmöte. Årsredovisningshandlingar, revisorernas utlåtanden samt styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Årsmötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de angivna rösterna. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal blir lotten avgörande. Vid omröstning på årsmötet får närvarande medlem inneha högst två skriftliga fullmakter från icke närvarande medlemmar.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Mötet öppnande
2. Val av ordförande vid årsmötet
3. Val av sekreterare vid årsmötet
4. Val av två justerare och rösträknare
5. Justering av röstlängd
6. Frågan om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Godkännande av dagordningen
8. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens 
årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande
10. Fastställande av årsredovisning
11. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda dagordningen
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Styrelsens verksamhetsplan för kommande år
14. Val av styrelse
a) Val av ordförande
b) Val av kassör 
c) Val av sekreterare
d) Val av ledamöter (fyra personer)
15. Val av revisorer (2 personer)
16. Val av övriga funktionärer och valberedning
a) Val av skötselkommitté (minst 3 personer)
b) Val av kommitté för sociala aktiviteter (minst 3 personer)
c) Val av valberedning (minst 2 personer)
17. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
18. Fastställande av antal medlemmar för kommande år 
19. Fastställande av styrelsearvode
20. Motioner
21. Övriga frågor
 
12 Extra årsmöte
Extra årsmöte utlyses om styrelsen, föreningens revisorer, eller minst en femtedel av föreningens medlemmar så begär.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. 
Vid extra årsmöte ska enbart de ärenden som föranlett årsmötet och som finns med i kallelsen behandlas.

STYRELSEN

13 Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör vilka väljs på två år vardera. Ordförande väljs varje jämnt år, sekreterare och kassör varje udda år. Därtill
utses på årsmötet fyra styrelseledamöter vilka väljs på ett år vardera. En jämn könsrepresentation ska eftersträvas i styrelsens sammansättning.
 
14 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge redovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst tre ledamöter begär detta.

15 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


Gäller från och med 27Mars2023