Stadgar

STADGAR FÖR FREDHÄLLS BADKLUBB ideell förening
gällande fr o m Fredhälls Badklubbs ordinarie styrelsemöte den 7 april 2008.

§1
Föreningens namn är Fredhälls Badklubb. Det är en ideell förening. Syftet med föreningen är att befrämja bastubad vid Fredhällsbadet i Stockholm.

§2
Enskild person med intresse för föreningens syfte kan, efter rekommendation av en medlem, bli medlem i föreningen. Varje medlem har en röst. Medlem är skyldig följa fastställda ordningsregler (husdjur får ej medtagas, bastutider måste respekteras, medlem bör deltaga i badets fortlöpande skötsel, etc). Medlem som motverkar föreningens verksamhet eller missköter sig kan uteslutas. Beslut om  uteslutning kan förutom av föreningsstämman också fattas av styrelsen varvid krävs ett enhälligt beslut.

§3
Årsavgiften inbetalas på klubbens postgirokonto. Som medlem betraktas den som betalat aktuell årsavgift.Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§4
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman. Dess verkställande organ är styrelsen.

§5
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år i mars månad. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda fyra veckor före stämman. Kallelse till stämman ska anslås i bastuhuset på anslagstavlan senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid omröstning på föreningsstämma får närvarande medlem inneha högst två skriftliga fullmakter från icke närvarande medlemmar.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Justering av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande.
8. Fastställande av årsredovisning.
9. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda årsredovisningen.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av styrelse och valberedning
12. Val av revisorer
13. Val av övriga funktionärer
14. Fastställande av årsavgift
15. Fastställande av styrelsearvode
16. Övriga frågor

Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör vilka väljs på två år vardera. Ordförande väljs varje jämnt år, sekreterare och kassör varje udda år. Därtill utser föreningsstämman fyra styrelse-ledamöter vilka väljs på ett år vardera. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lotten blir avgörande.

Det åligger styrelsen att
– verkställa föreningsstämmans beslut
– föra räkenskaper och vid ordinarie föreningsstämma avge redovisning för det gångna verksamhetsåret.

Två revisorer väljs på ett år. Valberedning med minst två ledamöter väljs på ett år. Skötselkommitté, som skall samarbeta med styrelsen, väljs med minst tre ledamöter på ett år. Festkommitté utses vid behov.

§6
Extra föreningsstämma ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst en femtedel av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma ska enbart de ärenden som föranlett stämman och som finns med i kallelsen behandlas.

§ 7
Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden eller, om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedd person.

§8
Nyckel till badets entrédörr och bastudörr kan köpas enligt anvisning från styrelsen. Vid utträde ur klubben skall båda nycklarna återlämnas till styrelsen.

§9
Upplöses föreningen skall befintliga medel anslås till ändamål som föreningsstämman beslutar.

§10
Dessa stadgar kan bara ändras genom beslut av två på varandra följande styrelsemöten varav det ena skall vara ordinarie föreningsstämma.

Helena Karlson/sekreterare FBK