Årsstämma 14 mars 2016

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 14 mars 2016
kl 18.30 i Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigridsberg, Fredhäll.

Till mötets ordförande valdes Per-Erik Lundgren.
Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.

Röstlängden justerades. 48 medlemmar antecknade sina namn.
Till justeringsmän/rösträknare valdes Ola Björklin och Lars Åström.
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.
Dagordningen godkändes med tillägg för två övriga frågor.
Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande.

Verksamhetsberättelsen för 2015 utgick tillsammans med kallelsen per post. De som fick kallelsen via e-post fick varken dagordning eller verksamhetsberättelse. Kallelse och dagordning har funnits anslaget i bastuns omklädningsrum.
Sophie Hedenskog redogjorde för föreningens ekonomi (se bilaga). Resultat för 2015 är 8 061 kronor vilket är sämre än förgående år då resultatet slutade på 55 421 kronor.
Antalet betalande medlemmar för 2015 var ca 800.
Den enskilt största utgiften som FBK haft för verksamhetsåret är som vanligt elen 50 425 kronor följt av det nya bastuaggregatet (27 903 kronor) och höstfesten (25 570 kronor).

Revisorernas utlåtande. 
”Revisionsberättelse
Vid granskning av Fredhälls badklubbs räkenskaper för tiden 2015-01-01 till 2015-12-31 har jag funnit dessa i ordning, intäker och kostnader är styrkta med verifikationer. Kvarstående värden på bank har stämts mot bankutdrag.
Det finns i dagslägget (sic) ca 1100 medlemmar i föreningen, det bara ca 800 inbetalda medlemsavgifter. Vårt råd är att styrelsen bör se över hur de icke betalande medlemmarna hanteras.
Mot förvaltning och föreningens verksamhet i övrigt finne enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.”
Stockholm 2016-03-14
Per Krejby, Olof Wejke
Förtroendevalda revisorer

Olof Wejke läste upp revisionsberättelsen. Han föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Mötet biföll.
Stämman beslutade att stryka alla medlemmar ur matrikeln som inte betalat sin avgift för 2015. Enligt FBK:s stadgar betraktas en medlem som en person betalat sin medlemsavgift.
Årsredovisningen fastställdes.
Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga.
Årets resultat: 8 061 kronor.
Föreningens omsättning var 230 873 kronor, medlemsavgifter 199 000 kronor och föreningens totala kostnader 222 811 kronor.
Summa kassa, bank och postgiro per 2015-12-31: 244 900 kronor.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Val av styrelse
Valberedningens förslag till ny styrelse och funktionsmedlemmar:
Till ordförande valdes Hans Hamlin (nyval för två år 2016)
Sekreterare Helena Karlson (omval för två år 2015).
Kassör Sophie Hedenskog (nyval för två år 2015).

Övriga ledamöter:
Omval av Allan Stenman, och Minna Rinkinen för ett år. Nyval av Peter L Andersson och
Erik Lundqvist för ett år.
Stämman biföll valberedningens förslag.

Till revisorer valdes Joakim Söderman och Madjid Behdjou.

Till övriga medlemmar i funktionsgrupper

Inre skötselgrupp
Derek Netts, nycklar, Tobias Adelgren, David Stubbendorff, Joakim Israelsson, Lena Hoff, Petri Anttila

Yttre skötselgrupp
Lena Hoff, Maj Hård. Eva Rolf, Derek Netts, Annelie Ekendahl Gierlöff

Festkommitté
Minna Rinkinen, sammankallande, Leif Arnmar, Eva Rolf, Erika Merchel

Revisorer
Joakim Söderberg,  Maijd Behdjou

Valberedning
Ola Björklin,  Erika Merchel

Fastställande av årsavgift
Årsavgiften för 2016 beslutades vara oförändrad på 250 kronor.

Fastställande av styrelsearvode
Mötet beslutade att höja styrelsens arvode från 15 000 kronor till 20 000 kronor.

Övriga frågor
Utskicken
Hans Hamlin redogjorde för styrelsens digra arbete med att få i ordning med medlemsmatrikeln som är kopplat till vårt nya faktureringssystem och problemen med utskicken till årsstämman.
Fortsättningsvis måste medlemmar själva hålla reda på om de betalat aktuell årsavgift.  Medlemmar som inte betalat sin avgift efter sommaren kommer att strykas ur registret. En påminnelse om betalning ska läggas på hemsidan i anslutning till strykningsarbetet.
Valberedningen vill att fler medlemmar anmäler sitt intresse till funktionsgrupperna.
Avslutningsvis tackade revisor Olof Wejke FBK:s styrelse för ett omsorgsfullt och tidskrävande arbete med med att under året få ordning på föreningens redovisningssystem och medlemsmatrikel.

Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justerat
Ola Björklin
Lars Åström