Årsstämma 16 mars 2015

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 16 mars 2015 kl 18.30 i Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigridsberg, Fredhäll.

Till mötets ordförande valdes Per-Erik Lundgren.
Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.
Röstlängden justerades. 49 medlemmar antecknade sina namn, tre fullmakter lämnades in.
Till justeringsmän/rösträknare valdes Maria Rosén Setthammar och Madjid Behdjou.
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.
Dagordningen godkändes med tillägg för övriga frågor: nycklar, städning, kontroll av nya medlemmar, fixarmåndagar och sommarkafé.
Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande
Verksamhetsberättelsen för 2014 utgick tillsammans med kallelsen. Mötet hade inget att erinra.  Sophie Hedenskog redogjorde för föreningens ekonomi (se bilaga). Resultat för året är 55 421 kronor vilket är bättre än förgående år då resultatet slutade negativt (-39 339 kronor). Antalet betalande medlemmar för 2014 var 773. Föreningen saknar inkomster för icke inbetalade avgifter, vilket beräknas till ca 44 000 kronor.
Den enskilt största utgiften som FBK haft för verksamhetsåret är som vanligt elen (59 442 kronor).
Revisorernas utlåtande.
”Revisionsberättelse
Vid granskning av Fredhälls badklubbs räkenskaper för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31 har jag funnit dessa i ordning, intäker och kostnader är styrkta med verifikationer. Kvarstående värden på bank har stämts mot bankutdrag. Vid vårt första revisionsmöte fanns ett flertal differenser och brister i bokföringen, dessa har sedan dess rättats upp och nu stämmer balans och resultaträkningen.
Mot förvaltning och föreningens verksamhet i övrigt finne enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. ”
Stockholm 2015-03-16
Per Krejby /Förtroendevald revisor
Per-Erik Lundqvist läste upp revisionsberättelsen undertecknad Per Krejby. Olof Wejke, utsedd som föreningens andre revisor, förklarade att som medverkande i föreningens bokslut för 2014 inte ansåg det etiskt förenbart att granska det egna arbetet. Per Krejby föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Mötet biföll.
Årsredovisningen fastställdes.
Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga.
Årets resultat: 55 572 kronor.
Föreningens omsättning var 228 309 kronor, medlemsavgifter 193 250 kronor och föreningens totala
kostnader -172 887 kronor.
Summa kassa, bank och postgiro per 2014-12-31: 216 254 kronor.

10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Val av styrelse
En valberedning är inte nödvändig för en förenings funktion, men till god hjälp vid val av nya styrelsemedlemmar/funktionärer. Den valda valberedningen tvingades p g a personliga skäl frånsäga sig sitt uppdrag. Årsstämman valde följande medlemmar:
Till ordförande valdes Per-Erik Lundgren (omval för två år 2014)
Sekreterare Helena Karlson (omval för två år 2015).
Kassör Sophie Hedenskog (nyval för två år 2015).
Övriga ledamöter:
Ansvarig för fastighet: omval av Erik Johansson för ett år.
Ansvarig för löpande drift: omval av Allan Stenman för ett år.
Övriga ledamöter: omval av Hans Hamlin för ett år, nyval av Minna Rinkanen för ett år.

12. Till revisorer valdes Per Krejby (omval) och Olof Wejke (omval).

13. Till övriga medlemmar i funktionsgrupper som Skötselgrupp, Trädgårdsgrupp, Sociala aktiviteter
kvarstår de funktionärer som inte frånsagt sig uppdraget för 2015.
Skötselgrupp 2015 Sammankallande: Allan Stenman.
Tobias Adelgren, Joakim Israelsson, David Stubbendorff, Lena Hoff (50%).
Trädgårdsgrupp 2015
Omval av Lena Hoff (50%), Maj Hård, Derek Netts, Eva Rolf, Jan Möllberg.                       
Sociala aktiviteter 2015. Sammankallande: Minna Rinkinen
Övriga ledamöter: Leif Arnmar, Erika Merchel och Eva Rolf.
Nycklar: Derek Netts tar på sig uppdraget att sälja nycklar även i år. Information läggs ut på hemsidan.

14.  Val av valberedning:
Anna Arnmar, Ola Björklin (sammankallande), Erika Merchel.

15. Fastställande av årsavgift
Årsavgiften för 2015 beslutades vara oförändrad på 250 kronor.

16. Fastställande av styrelsearvode
Mötet beslutade att behålla arvodet på samma nivå som tidigare dvs 15 000 kronor.

17. Övriga frågor
1) Bastun städas dåligt eller i värsta fall inte alls. Ola Björklin föreslår att föreningen köper in städning. Stämman beslutar att styrelsen undersöker möjligheten att få bastun/omklädningsrum städat till en rimlig kostnad.
2) Nycklar. Medlemmar klagar på att de har haft svårigheter att komma in. Är det fel på nycklarna eller låset? Efter inbrott på badet sommaren 2014 bytte staden temporärt till ett eget lås på gaveldörren som inte var kompatibelt med föreningens nyckel. Det gamla låset är åter på plats. Vid huvudentrén har nyckeln alltid fungerat. Medlemmar som har problem med sin nyckel rekommenderas kontakta Derek Netts.
3) Kristina Hellqvist som hittills lett Fixarmåndagarna har inte längre tid att ta hand om dessa. Minna Rinkinen kollar upp om det är någon som vill ta över.
4) Sommarkaféet. Erik som hittills hyrt sommarkafét ser till att skaffa fram en kravlista för den som ska hyra kafét. Den som hyr sommarkaféet åtar sig att öppna och stänga badet sommartid då det är öppet för allmänheten.
5) Medlemskontroll. Alla uppmanas att fråga okända badare om deras medlemskap. ”Medföljande gäst” är man endast enstaka gång. Därefter ska hen ansöka om medlemskap. Medlemmar har alltid företräde i bastun.

18. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Maria Rosén                                                                                                
Madjid Behdjou