Styrelsemöte 18 mars 2013

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 17 mars 2014
kl 19.00 i Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigridsberg, Fredhäll.
 
1.    Till mötets ordförande valdes Per-Erik Lundgren.
 
Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.
 
Röstlängden justerades. 48 medlemmar antecknade sina namn, två fullmakter inlämnades in.
 
Till justeringsmän/rösträknare valdes Erik Lundkvist och Eva Grunding.
 
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.
 
Dagordningen godkändes. En motion av Ola Björklin har kommit in.
 
Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande. Verksamhetsberättelsen för 2013 utgick tillsammans med kallelsen.
Mötet hade inget att erinra. Per-Erik Lundgren redogjorde för föreningens ekonomi (se bilaga). Antalet betalande medlemmar för 2013 var 758. Vi har under året fått över 100 nya medlemmar. De största utgifterna som FBK haft för verksamhetsåret är bryggan utanför bastun (87 500 kr) följt av elräkningen (61 318 kronor).
 
Revisorernas utlåtande.
Erik Lundkvist läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna Per Krejby och Lovise Brade föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Mötet biföll.
 
Årsredovisningen fastställdes.
 
Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga.
Årets resultat: ca – 46 598 kronor.
Föreningens omsättning var 238 939 kronor, medlemsavgifter 189 400 kronor och föreningens totala
kostnader 286 284 kronor.
Summa kassa, bank och postgiro per 2012-12-31: 199 990 kronor.
 
1.    Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
2. Val av styrelse
Valberedningens förslag till ny styrelse med ansvarsområden antogs av stämman.
 
Till ordförande valdes Per-Erik Lundgren (omval för två år)
Sekreterare Helena Karlson (omval för två år 2013).
Kassör Elisabeth Grönqvist (nyval för två år 2013).
Övriga ledamöter:
Ansvarig för fastighet: omval av Erik Johansson för ett år.
Ansvarig för löpande drift: omval av Allan Stenman för ett år.
Ansvarig för sociala aktiviteter: omval av Hans Hamlin för ett år.
Övrig ledamot: nyval av Sophie Hedenskog.
 
Till revisorer valdes Olof Wejke (nyval) och Per Krejby (omval).
 
Val av skötselgrupp:
Sammankallande: omval av Allan Stenman.
Nyval av Tobias Adelgren, Joakim Israelsson, David Stubbendorff. Nyval av Kristina Hellqvist
(fixarmåndagar) och Lena Hoff (50%).
 
Till trädgårdsgrupp
Omval av Lena Hoff (50%), Maj Hård, Derek Netts och Eva Rolf. Nyval av Jan Möllberg.                          
 
Val av festkommitté:
Sammankallande: omval av Hans Hamlin
Övriga ledamöter: omval av Leif Arnmar, Erika Merchel och Minna Rinkinen och Lars
Åström. Nyval av Eva Rolf.
 
Val av valberedning:
Nyval av Jan Möllberg och Anna Arnmar.
 
Fastställande av årsavgift
Årsavgiften för 2014 beslutades vara oförändrad på 250 kronor.
Fastställande av styrelsearvode
Mötet beslutade att behålla arvodet på samma nivå som tidigare dvs 15 000 kronor.
 
Övriga frågor
 
1)      Ola Björklin föreslår en ombyggnation av bastun (se ritning). Styrelsen får i uppdrag att utreda frågan.
 
Mötet avslutades.
 
Vid protokollet           Helena Karlson
 
Justeras:                                                                                                Justeras:
…………………………………                                                            ………………………………
Eva Grunding                                                                                 Erik Lundkvist