Styrelsemöte 18 mars 2013

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 18 mars 2013 kl 18.30 i Klastorpsskolans matsal, Marieberg.
 
1. Till mötets ordförande valdes Per-Erik Lundgren.

2. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.

3. Röstlängden justerades av Per Sandwall. 34 medlemmar antecknade sina namn en fullmakt var inlämnad.

4. Till justeringsmän valdes Ola Björklin och Lovise Brade Haj.

5. Stämman förklarades stadgeenlig utlyst.

6. Dagordningen godkändes efter tillägg med fem övriga frågor.

7.  Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande.
Verksamhetsberättelsen för 2012 utgick tillsammans med kallelsen. Mötet hade inget att erinra.
Per-Erik Lundgren redogjorde för föreningens ekonomi (se bilaga i omklädningsrummet).
Antalet betalande medlemmar för 2012 var 795, vilket innebär en liten ökning med 28 personer sedan förra året.
De största utgifterna som FBK haft för verksamhetsåret är elräkningen (58 060 kronor) följt av kostnader för reparation och underhåll (49 258 kronor) där kostnader för tak och ommålningen av bastun svarar för merparten.
Revisorernas utlåtande.
I frånvaro av revisorerna Peter Krejby och Kathleen Dodd läste sekreteraren  upp revisions-berättelsen, som föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Mötet biföll.

8. Årsredovisningen fastställdes.

9. Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga.
Årets resultat: 17 811 kronor.   Föreningens omsättning var 247 785 kronor, medlemsavgifter 198 787 kronor och föreningens totala  kostnader 229 974 kronor. Summa kassa, bank och postgiro per 2012-12-31: 199 990 kronor.
10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Val av styrelse
Valberedningens förslag till ny styrelse med ansvarsområden antogs av stämman.
Till ordförande valdes Per-Erik Lundgren (för två år 2012)
Till sekreterare omvaldes Helena Karlson (för två år).
Till kassör valdes Elisabeth Grönqvist (nyval för två år).
Övriga ledamöter:
Ansvarig för fastighet: omval av Erik Johansson för ett år.
Ansvarig för löpande drift: omval av Allan Stenman för ett år.
Ansvarig för sociala aktiviteter: nyval av Hans Hamlin för ett år.
Övrig ledamot: Kristina Hellqvist

12. Till revisorer valdes Lovise Brade Haj och Per Krejby (omval).

13. Val av skötselgrupp:
Sammankallande: omval av Allan Stenman.
Omval av, Joakim Söderberg nyval av Tobias Adelgren, Joakim Israelsson, David Stubbendorff.
Till trädgårdsgrupp
Omval av Lena Hoff, Maj Hård, Derek Netts och Eva Rolf.    
                                      
14. Val av festkommitté:
Sammankallande: omval av Hans Hamlin
Omval av Leif Arnmar, Erika  Merchel och Minna Rinkinen. Nyval av Daniel Andersson och Lars
Åström. En plats är vakant.

15. Val av valberedning:
Eftersom valberedningen avgick vid stämman beslutade mötet att delegera till styrelsen att utse en
valberedning som vid nästa årsstämma godkänns av stämman i efterhand. Till vårstädningen hoppas
styrelsen kunna presentera den nya valberedningen. Vi tackar valberedningen för deras arbete och i
synnerhet Erik Lundkvist som under flera år gjort ett gediget arbete i valberedningen.

16. Fastställande av årsavgift
Årsavgiften beslutades vara oförändrad på 250 kronor.

17. Fastställande av styrelsearvode
Mötet beslutade att behålla arvodet på samma nivå som tidigare dvs 15 000 kronor.

18. Övriga frågor
1) Ola Björklin föreslår att föreningen skänker en gåva till Lars Nygrens 70-årsdag till beloppet av 600 kronor. Mötet biföll.
2) Ola Björklin påtalade slarvet med städningen av bastu och omklädningsrum och föreslog att föreningen köper in städservice förslagsvis var 14:e dag. Diskussion följde huruvida problemet kan lösas genom en skärpning av befintliga regler. Förslag dryftades om att anordna ”fixarmåndag” med diverse aktiviteter kombinerat med mat, dryck och bastubad. Mötet beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen att utreda och besluta. Skötselansvarig måste se till att nödvändig städutrustning alltid finns tillgänglig.
3) Allan Stenman redogjorde för arbetet med bryggan. Mötet beslutade att anta Tobbe Björks anbud om att göra bryggan för 59 000 kronor under våren. Information kommer att uppdateras på hemsidan.
4) Gavellåset och en ny lösning för nycklarna till entré och planket. Så snart som möjligt monteras det gamla låset på gaveldörren. Styrelsen tittar på en enklare hantering av nycklar och medlemskap. Eftersom gaveldörren är av undermålig kvalitet krävs att staden investerar i en bättre dörr. Vid nästa okulärbesiktning med staden ska Erik J ta upp det
5) En icke närvarande medlem, Stefan Pohl, föreslår att FBK använder sig av e-post vid massutskick till föreningens medlemmar, typ kallelse till årsstämman. Frågan är redan under utredning av Erik J och Peter Krejby.

6) Derek önskar att en ständigt uppdaterad medlemsmatrikel ska finnas i omklädningsrummet. Mötet biföll.

19. Mötet avslutades.
 
Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Ola Björklin                                                                  
Lovise Brade Haj