Årsstämma 19 mars 2012

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 19 mars 2012
kl 18.30 i Stockholms Segelklubbs klubblokal Sigridsberg i Fredhäll.

1. Till mötets ordförande valdes Håkan Asplund.
2. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.
3. Röstlängden justerades. 57 medlemmar antecknade sina namn.
4. Till justeringsmän valdes Derek Netts och Ulf Öhman.
5. Stämman förklarades stadgeenlig utlyst.
6. Dagordningen godkändes efter tillägg med en övrig fråga. Två  motioner har kommit in till årsstämman (se punkt 18).
7.  Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande.
Verksamhetsberättelsen för 2011 utgick tillsammans med kallelsen.
Mötet hade inget att erinra.
Per-Erik Lundgren redogjorde för föreningens ekonomi (se bilaga).
Antalet betalande medlemmar för 2011 var 762, vilket innebär en liten ökning med nio personer sedan förra året.
De största utgifterna som FBK haft för verksamhetsåret är elräkningen (63 181 kronor) vilket är en ökning med 10 000 kronor sedan förra verksamhetsåret.
Därefter kommer kostnader för reparation och underhåll (40 730 kronor) där kostnader förbastulavarna och ommålningen av bastun svarar för merparten.
Revisorernas utlåtande.
Leif Carlsson läste upp revisionsberättelsen och föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Mötet biföll.
8. Årsredovisningen fastställdes.
9. Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga.
Årets resultat: 28 108  kronor.
Föreningens omsättning var 182 178 kronor, intäkterna 227 435 kronor och utgifterna 199 327 kronor. Summa tillgångar per 2011-12-31: 182 178  kronor.
10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Val av styrelse
Valberedningens förslag till ny styrelse med ansvarsområden antogs av stämman.
Till ordförande valdes Per-Erik Lundgren (för två år)
Till sekreterare omvaldes Helena Karlson (vald för två år 2011).
Till kassör valdes Mitra Christensson (för ett år, fyllnadsval).
Övriga ledamöter:
Fastighetsansvarig: omval av Erik Johansson för ett år.
Ansvarig för löpande drift: nyval av Allan Stenman för ett år.
Ansvarig för trädgård, skötsel yttre underhåll: nyval av Leif Carlsson för ett år.
Ansvarig för sociala aktiviteter: nyval av Hans Hamlin för ett år.
12. Till revisorer nyvaldes Kathleen Dood och Per Krejby.
13. Val av skötselgrupp inre underhåll:
Sammankallande: omval av Allan Stenman.
Omval av Erik Asp, Leif Hillesöy , Eva-Lena Olsson och Ulf Öhman. Nyval av Christian Hökenhammar, Joakim Söderberg och Håkan Lindén.
Till skötselgrupp för det yttre innehåll:
Sammankallande: nyval av Leif Carlsson
Omval av Lena Hoff, Maj Hård, Derek Netts och Eva Rolf                                 
14. Val av festkommitté:
Sammankallande: nyval av Hans Hamlin
Omval av Leif Arnmar och Per Sandwall. Nyval av Kerstin Jacquet, Betty Lampell, Erika Merchel och Minna Rinkinen.
15. Val av valberedning:
Till valberedningen omvaldes Erik Lundkvist och Lovise Brade Haj
16. Fastställande av årsavgift
Årsavgiften beslutades vara oförändrad på 250 kronor.
17. Fastställande av styrelsearvode
Mötet beslutade att behålla arvodet på samma nivå som tidigare dvs 15 000 kr. Tilläggas bör att styrelsen inte heller föregående verksamhetsår utnyttjade beloppet till fullo.
18. Motioner och övriga frågor
Två motioner  av Ulf Öhman hade inkommit till stämman.
1) Vi är flera om saknar möjligheten till att tillsammans med fru/man, son/dotter, vän/kollega bada bastu. Jag har ett förslag att på prov, för att sedan utvärdera kostnaden och antalet badande, att mellan september och april,en dag i veckan tillåta bastubad med deltagare från båda könen.
2) Medlemsavgiften: Föreslår en höjning till 500 kr/år för icke pensionärer.
Beslut:
Efter sedvanlig diskussion beslutades att rösta ja till motionen (30 för, 24 mot) med tillägget att hänskjuta till styrelsen att besluta hur frekvent måndagsbadningen ska ske och läggas upp.
Förslag om höjd avgift avslogs av mötet.

Övriga frågor
Håkan redogjorde för hur arbetsgruppen, som haft till uppgift att omförhandla hyresavtalet med staden, förlöpt under hösten  och vintern  och det resultat de kom fram till.

19. Mötet avslutades.
 
Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Derek Netts                                                                    
Ulf Öhman