Årsstämma 21 mars 2011

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 21 mars 2011
kl 18.30 i Stockholms Segelklubbs klubblokal Sigridsberg i Fredhäll.

1. Till mötets ordförande valdes Håkan Asplund.
2. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.
3. Röstlängden justerades. 71 medlemmar antecknade sina namn och tre fullmakter lämnades in.
4. Till justeringsmän valdes Lars Lind och Cecilia Lithner.
5. Stämman förklarades stadgeenlig utlyst.
6. Dagordningen godkändes efter tillägg med två övriga frågor. En enda motion har kommit in till årsstämman (se punkt 18).
7.  Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande.
Verksamhetsberättelsen för 2010 utgick tillsammans med kallelsen.
Mötet hade inget att erinra.
Per-Erik Lundgren redogjorde för föreningens ekonomi (se bilaga).
Antalet betalande medlemmar för 2010 var 753, vilket innebär en liten minskning sedan förra året.
De största utgifterna som FBK haft för verksamhetsåret är elräkningen (53 800 kronor) följt av reparation och underhåll (34 200 kronor) där kostnader för den yttre belysningen och radiatorerna i omklädningsrummet svarar för merparten.
Höstfesten, som är föreningens största medlemsevenemang landade på ca 17 600 kronor.
Revisorernas utlåtande.
Peter Andersson läste upp revisionsberättelsen och föreslog att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Mötet biföll.
8. Årsredovisningen fastställdes.
9. Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga.
Årets resultat: – 6 204  kronor.
Föreningens omsättning var 181 737 kronor medan intäkterna var 175 533 kronor.
Summa tillgångar per 2010-12-31: 154 070 kronor.
Föreningen har haft ett negativt resultat vilket styrelsen befarade redan vid förra årsstämman.
10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Val av styrelse
Valberedningens förslag till ny styrelse med ansvarsområden antogs av stämman.
Till ordförande valdes Håkan Asplund, vald för två år (2010)
Till sekreterare omvaldes Helena Karlson för två år.
Till kassör omvaldes Per-Erik Lundgren för två år.
Övriga ledamöter:
Fastighetsansvarig: omval av Erik Johansson för ett år.
Ansvarig för löpande drift: nyval av Thord Franzén för ett år.
Ansvarig för trädgård, skötsel yttre underhåll: nyval av Lena Hoff för ett år.
Ansvarig för sociala aktiviteter: nyval av Lars Lind för ett år.
12. Till revisorer nyvaldes Leif Carlsson och Brady Burroughs för ett år.
13. Val av skötselgrupp inre underhåll:
Sammankallande: omval av Thord Franzén.
Omval av Erik Asp, Henka Intonen, Leif Hillesöy och Eva-Lena Olsson.
Nyval av Ulf Öhman och Allan Stenman.
Till skötselgrupp för det yttre innehåll:
Sammankallande: omval av Lena Hoff.
Omval av Maj Hård, Derek Netts .
Nyval av Eva Rolf.
14. Val av festkommitté:
Sammankallande: Nyval av Lars Lind
Omval av Anna och Leif Arnmar samt Per Sandwall.
15. Val av valberedning:
Till valberedningen omvaldes Erik Lundkvist och Lovise Brade Haj
16. Fastställande av årsavgift
Mot bakgrund av den prognos som kassören gjort inför kommande verksamhetsår, med ökade kostnader, har styrelsen använt sitt mandat att höja avgiften till 250 kronor, vilket också framgick av utskicket till årsstämman. FBK har ingen ambition att höja avgiften utan att också titta på utgifterna.
17. Fastställande av styrelsearvode
Mötet beslutade att behålla arvodet på samma nivå som tidigare dvs 15 000 kr. Tilläggas bör att styrelsen mot bakgrund av föreningens ekonomi inte utnyttjade beloppet till fullo.
18. Motioner.
En motion hade inkommit till stämman.
Motion till årsmötet i FBK 2011
Frågan om gemensamhetsbad väcker alltid en diskussion när den kommer upp på årsmöten.
Långsiktigt tror jag att klubben och dess styrelse kan få problem med alla frågor som kan uppstå om vi inför ett gemensamhetsbad en eller flera dagar i veckan. Jag föreslår att frågan om gemensamhetsbad, och stadens krav om badkläder sommartid, införlivas i stadgarna som ett tillägg till nuvarande skrivning av verksamheten under §1.
Förslag till stadgeändring
§1   + följande tillägg:
Verksamheten bedrivs under allmänna villkor fastställda i ett regelverk i ett arrendeavtal för bastubyggnaden mellan Badklubben och Stockholms Fastighetskontor. Bastubyggnaden är öppen för badklubbens medlemmar 6 dagar i veckan, 3 för bastubad damer och 3 för bastubad herrar. Bastutider
anslås av styrelsen i bastubyggnaden. Regler om badkläder vid Fredhällsbadet gäller lika för bastubadare som för allmänheten under de tider på sommarhalvåret när badet är öppet för allmänheten.
Ola Björklin
Efter en sedvanlig livfull diskussion gick mötet till omröstning och motionen röstades ned.

Övriga frågor
En kvinnlig medlem påtalade problemet med att dörren sommartid lämnas öppen kvällstid efter att ickemedlemmar lämnat badet. Hon föreslog att en dörrstängare monterades på gaveldörren. Förslaget bifölls.
Badstegen närmast bastun har knäckts av vinterns tjocka is och vind och måste repareras.
Stockholms stad vill att huvudentrén, ur en tillgänglighetspolicy för funktionshindrade, ska hållas öppen sommartid och att, nakensolning ska vara förbjudet på soldäcken. Styrelsen har redan protesterat mot stadens önskemål utan resultat och överlämnade ärendet till medlemmarna vid årsstämman. Efter upprörd diskussion röstade ett enigt möte ned stadens önskemål. Personer med funktionshinder ska, om så önskas, erbjudas medlemskap.

19. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras                                                                    
Cecilia Lithner                                                               
Lars Lind