årsmöte 22 mars 2010

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 22 mars 2010 kl 18.30 i SKB:s samlingssal i Fredhäll.

1. Till mötets ordförande valdes Håkan Asplund.

2. Till sekreterare valdes Helena Karlson.

3. Röstlängden justerades. 60 medlemmar antecknade sina namn och fyra fullmakter lämnades in.

4. Till justeringsmän valdes Erik Lundkvist och Eva-Lena Olsson.

5. Stämman förklarades stadgeenlig utlyst.

6. Dagordningen godkändes. En enda motion har kommit in till årsstämman (se punkt 18).

7. Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande.

Verksamhetsberättelsen för 2009 utgick tillsammans med kallelsen. Mötet hade inget att erinra. Erkki Holva redogjorde för föreningens ekonomi (se bilaga). Antalet betalande medlemmar för 2009 var 818, vilket innebär en liten ökning sedan förra året.
De största utgifterna som FBK haft för verksamhetsåret är elräkningen (56 601 kronor) och lokalhyran (35 000 kronor), vilket är kostnader vi tidigare inte haft.
Höstfesten, som blev föreningens tredje största utgift, landade på ca 18 000 kronor.
Revisorernas utlåtande. Eva Lena Olsson läste upp revisionsberättelsen och föreslog att ge styrelsen ansvarsfrihet. Mötet biföll.

8. Årsredovisningen fastställdes.

9. Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga. Årets resultat: 963 kronor. Föreningens omsättning var 188 617 kronor. Summa tillgångar per 2009-12-31: 173 405 kronor. Föreningens finanser är således balanserade, kunde stämman konstatera. FBK tackar Erkki Holva för hans mycket kunniga och ansvarsfulla insats i föreningen.

10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Val av styrelse
Valberedningens förslag till ny styrelse med ansvarsområden antogs av stämman.
Till ordförande omvaldes Håkan Asplund för två år.
Som sekreterare sitter Helena Karlson vald vid stämman 2009 för två år.
Till att ersätta kassören Erkki Holva, som valt att avgå från sitt tvåårsförordnande från 2009, valdes Per-Erik Lundgren för ett år.
Övriga ledamöter:
Fastighetsansvarig: omval av Erik Johansson för ett år.
Ansvarig för löpande drift: nyval av Erik Esbjörnsson för ett år.
Ansvarig för sociala aktiviteter: omval av Marianne Allen för ett år.
Ansvarig för övriga frågor: omval av Anna Rising för ett år.

12. Till revisorer omvaldes Peter Andersson och Eva-Lena Olsson för ett år.

13. Val av skötselgrupp: Skötselgruppen har enligt valberedningens förslag delats upp i två grupper med olika ansvarsområden.
Till skötselgrupp för det inre underhållet omvaldes Erik Asp, Hans Ehn, Erik Esbjörnsson, Thord Franzén, Henka Intonen, Leif Hillesöy och Eva-Lena Olsson för ett år. Sammankallande är Erik Esbjörnsson.
Till skötselgrupp för det yttre innehållet omvaldes Marianne Allen, Hans Ehn, Lena Hoff, Maj Hård, Derek Netts för ett år. Marianne Allen är sammankallande.

14. Val av festkommitté: Till ansvarig för festkommittén valdes Marianne Allen. Till hennes hjälp omvaldes Anna och Leif Arnmar, Erik Asp, Per Sandwall och Anna Rising för ett år. Sammankallande är Marianne Allen.

15. Val av valberedning: Till valberedningen omvaldes Erik Lundkvist. Till att ersätta Berit Ekstrand, som sent ställt sin plats till förfogande, hade valberedningen inget förslag. Då ordföranden frågade om det fanns någon i församlingen som kände sig manad antog Lovise Brade Haj utmaningen. Stämman valde henne för ett år. Berit Ekstrand har varit valberedningen trogen i sju år.

16. Fastställande av årsavgift. Mot bakgrund av den prognos som kassören gjort inför kommande verksamhetsår, med ökade kostnader, var ändå styrelsens förslag att inte höja avgiften. Mötet diskuterade en differentierad avgift för pensionärer, de som nyttjar bastun och de som inte gör det. Ordförande kunde konstatera att förslagen föll på sin orimlighet. Däremot får styrelsens mandat att höja avgiften med 50 kronor till nästkommande verksamhetsår om så är motiverat. En medlem, som tyckte att en höjning med 25 kronor räckte, röstade emot.

17. Fastställande av styrelsearvode. Mötet beslutade att behålla arvodet på samma nivå som tidigare dvs 15 000 kr.

18. Motioner. En motion hade inkommit till stämman (se bilaga). Ulf Öhman föreslog att utnyttja måndagarna för blandad bastu, för både män och kvinnor. En livlig debatt utbröt där argument både för och emot förslaget samt mötesordningen ventilerades. Ett argument, som tidigare förekommit när frågan väckts, var att ett gemensamt omklädningsrum inte skulle fungera. Ett annat argument var att föreningen skulle få ett vanärat rykte. Efter 45 minuter och ca 30 inlägg satte ordförande streck i debatten. Omröstningen gav resultatet 19 röster för och 37 röster mot.
Den som vill bada blandad bastu får söka sig till privata bastur, eller varthän (?) det praktiseras.

19. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Eva-Lena Olsson
Erik Lundkvist