Årsstämma 25 mars 2019

 
 
Plats: Rålambsvägen 12 B
Tid: 18.30-20.00
Mötet öppnas av ordförande Lovise Haj Brade.
Till ordförande vid årsmötet väljs Peter Andersson.
Till sekreterare vid årsmötet väljs Erik Lundkvist.
Till justerare och rösträknare väljs Tanja Cantell och Björn Clemenson.
Justering av röstlängd: 54 medlemmar registreras på mötet. 26 fullmakter är också noterade.
Årsmötet har blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
Dagordningen godkänns.
Styrelsens årsredovisningshandlingar redovisas.
Revisionsberättelse: Vid granskning av Fredhälls badklubbs räkenskaper för tiden
2018-01-01 till 2018-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Det kvarstående värdet på föreningens konton har kontrollerats samt att engagemangsbesked från föreningens bank inhämtats. Mot förvaltning och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda, underskrivna och justerade protokoll finns enligt oss icke anledning till någon anmärkning. Vi föreslår årsstämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
Joachim Söderberg och Madjid Behdjou, revisorer
Årsredovisningen fastställs.
Dispositioner beträffande vinst eller förlust är fastställda.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Val av styrelse
a) Val av ordförande
Lovise Haj Brade (vald 2018 till och med 2020)
b) Val av kassör: Lars Andersson, nyval (2 år)
c) Val av sekreterare: Espen Börde, nyval (2 år)
d) Val av ledamöter (1 år)
Tanja Cantell, omval (kommunikation)
Eva Grunding, omval (medlemsregister och nycklar)
Lars Hammarborg, nyval (skötselansvarig)
Mikaela Hansson, nyval (sociala aktiviteter)
Val av revisorer (1 år)
Joachim Söderberg, 1:e revisor, omval
Madjid Behdjou, 2:e revisor, omval
a) Val av övriga funktionärer och valberedning
Val av skötselkommitté (1 år)
Tobias Adelgren, omval
Petri Anttila, omval
Maria Flaschner, omval
Maj Hård, omval
Eva Rolf, omval
Anneli Ekendahl Ginlöff. Omval

b) Val av kommitté för sociala aktiviteter (1 år)
Minna Rinkinen, omval
Leif Arnmar, omval
Eva Rolf, omval
Björn Clemenson, omval
Lottie Olsen, omval
Carl Lundblad, nyval

c) Val av valberedning (1 år)
Peter Andersson, nyval
Cecilia Orre, omval
Per Sandwall nyval,
Medlemsavgift för 2020 fastställs till 300 kronor (oförändrat)
Styrelsearvodet fastställs till 21.000 kronor (oförändrat)
Motioner
a) Motion om begränsningsregler för gäster (Ola Björklin)
Motionen avslås.
b) Motion om fast bidrag till höstfest (Mikaela Hansson, Charlotte Olsen, Minna Rinkinen)
Motionen avslås.
c) Motion om mixbastu på fredagar (Hans Hamlin och David Stubbendorff)
Motionen avslås
Övriga frågor
a) Bidrag till höstfest 2019 fastställs till 10.000 kronor.
Mötet avslutas.
 
 
Erik Lundkvist, sekreterare
 
Tanja Cantell, justerare                                       Björn Clemenson, justerare