Årsstämma 27 mars 2017

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 27 mars 2017
kl 18.30 i Klastorpsskolans skolmatsal, Marieberg.
 
1. Till mötets ordförande valdes Hans Hamlin.
 
2. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.
 
3. Till justeringsmän/rösträknare valdes Stefan Jahge och Maria Flaschner.
 
4. Röstlängden justerades. 59 medlemmar antecknade sina namn. 4 fullmakter lämnades in.
 
5. Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.
 
6. Dagordningen godkändes.
 
7. Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas utlåtande.
 
Verksamhetsberättelsen för 2016 utgick tillsammans med inbetalningskort för 2017 per post med kallelsen till årsstämman. Inga motioner medföljde kallelsen.
Kallelse och dagordning har funnits anslaget i bastuns omklädningsrum. Endast Eriks förslag till nya stadgar för FBK och motionen från Annika Rosén har funnits tillgänglig i omklädningsrummet och på hemsidan sedan den 27/2. Övriga motioner har lagts upp som ett samlat dokument och funnits publicerade på hemsidan sedan den 1/3, vilket inte är förenligt med föreningens stadgar.
En ny verksamhetsberättelse (bilaga 2) presenterades för deltagande medlemmar på årsstämman, där även framtida planerade aktiviteter presenterades.
 
På stämman redogjorde Hasse Hamlin för föreningens ekonomi (se bilaga 3 resultatrapport  och bilaga 4 balansrapport) då före detta kassör Sophie Hedenskog avgått före årsstämman.
Föreningens ekonomi är god. Föreningens inkomster baseras i huvudsak på medlemmarnas avgifter som var 217 548 kronor under 2016 vilket motsvarar ca 870 betalande medlemmar.
Den enskilt största utgiften som FBK haft för verksamhetsåret är som vanligt den för elen 51 600 kronor följt av det arrende/hyreskostnaden FBK haft för badet 30 024 kronor och den subventionerade höstfesten 27 082 kronor. En annan stor utgift har varit för nyckeltillverkningen 29 169 kronor, men å andra sidan har föreningen fått in 43 350 kronor från försäljningen av nycklar.
 
Revisorernas utlåtande.
 
”Revisionsberättelse för föreningen Fredhälls badklubb 802016-9713
Vid granskning av Fredhälls badklubbs räkenskaper för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 har
vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.  Det kvarstående värdet på föreningen konton har kontrollerats. Mot förvaltning och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.”
 
Stockholm 2017-02-22
Joachim Söderberg, Madjid Behdjou, förtroendevalda revisorer
 
 
Joachim Söderberg läste upp revisionsberättelsen. Han föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.
 
8. Årsredovisningen fastställdes.
 
9. Dispositioner enligt den fastställda årsredovisningen Se bilaga.
    Årets resultat: 42 922 kronor.
    Föreningens omsättning var 281 731 kronor, varav medlemsavgifter 217 548 kronor. Föreningens totala
    kostnader under året har varit 238 808 kronor. 
    Summa kassa, bank och postgiro per 2016-12-31: 293 710 kronor.
 
 
10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 
 
11. Val av styrelse
      Valberedningens förslag till ny styrelse och funktionsmedlemmar:
      
      Till ordförande valdes Hans Hamlin (vald för två år 2016-2017)
      Sekreterare Erik Lundkvist (nyval för två år 2017-2018)
      Kassör Per Sandwall (nyval för två år 2017-2018)
      Övriga ledamöter:
Omval av Peter L Andersson, Minna Rinkinen. Nyval av David Stubbendorff, Åsa Arctaedius. Samtliga valda för ett år.
 
12. Till revisorer omvaldes Joachim Söderman och Madjid Behdjou.
 
13. Till övriga medlemmar i funktionsgrupper se valberedningens förslag.
     
Valberedningens förslag godkändes.
 
Efter godkännande av valberedningens förslag väcktes protester bland stämmodeltagarna vad beträffar könsfördelningens i styrelsen. Anna Arnmar föreslog att Helena Karlson skulle väljas in som övrig ledamot för att balansera könsfördelningen i styrelsen. Hasse Hamlin hävdade att styrelsen enligt stadgarna endast ska bestå av sju personer och justeringspersonen Maria Flaschner påpekade att stämman redan godkänt valberedningens förslag till styrelse.
 
14. Fastställande av årsavgift
      Årsavgiften för 2017 beslutades vara oförändrad på 250 kronor.
 
15. Fastställande av styrelsearvode
      Mötet beslutade att fastställa arvodet till 20 000 kronor.
 
 
16. Motioner och övriga frågor
     
Flera motioner som skickats in till styrelsen har inte kommit in till sekreterarens kännedom och registrerats och således inte skickats ut till medlemmarna med kallelsen till årsstämman. Stämman beslutade att styrelsen får återkomma till nästa stämma med styrelsens förslag om stadgeändringar. Övriga ”motioner” kunde tas upp som övriga frågor.
Stämman beslutade att godkänna revisorernas förslag om återbetalning av nycklar när medlem avslutar medlemskap och återlämnar nycklar. Se motion nr 2.
Stämman beslutade att bifalla David Stubbendorfs förslag till enkel bokföring. Se motion nr 3.
Stämman beslutade att bifalla Annika Roséns förslag till att låta styrelsen se över ordningsregler på badet och i bastun och hitta en lösning med städningen. Bland annat kom förslag på att lördagar/söndagar ska vara gästfria dagar och att gäst måste vara över 15 år för allas bekvämlighet och trygghet.
Den femte motionen som handlade om en utbyggnad av bastun, som varit styrelsens uppdrag att utreda under 2016, återbördades till styrelsen efter omröstning. 31 röstade för en fortsatt utredning av utbyggnad av bastun och 27, varav fyra fullmakter, röstade mot en utbyggnad. Stämman enades om att styrelsen får fortsatt uppdrag att utreda om badet behöver byggas ut av utrymmesbehov. Bland annat ska en grupp av medlemmar se över loggböckerna och sammanställa statistik för hur frekvent bastun används. Statistiken ska utgöra underlag vid bedömningen av behovet av en utbyggnad.
En medlem önskade en tappkran vid bastuns egen dusch för att underlätta städningen och en annan medlem påpekade att värdeskåpens funktion snarast bör ses över.
Avslutningsvis avtackades sekreteraren Helena Karlson efter tolv år i FBK:s styrelse. Kassören Sophie Hedenskog avtackas vid annat tillfälle.
 
 
17. Mötet avslutades.
 
 
 
 
 
           Vid protokollet
 
 
 
           …………………………
           Helena Karlson
 
 
 
 
Justeras:                                                                                                Justeras:
 
 
 
 
…………………………………                                                            ………………………………
Stefan Jahge